نمونه را به مدت 5 دقیقه در دمای پیشگرم 200 درجه سانتیگراد حرارت داده و پس از پیشگرم کردن سریعاً نمونه را همانند نمونه‌های قبلی تحت فرآیند جوشکاری قرار می گیرند. پس از اتمام جوشکاری سطحی لایه اول به مدت 5 دقیقه صبر کرده تا حرارت وارده توسط جوشکاری کاهش یابد. پس از اینکه میزان حرارت وارده کاهش پیدا کرد جوشکاری سطحی لایه دوم بر روی لایه اول را شروع کرده، پس از اتمام جوشکاری نمونه را در هوای آزاد سرد می کنیم.
نمونه شماره 5 )ایجاد سه لایه سطحی جوش تحت دمای پیشگرم 200 درجه سانتیگراد.
ابتدا نمونه را در کوره به مدت 5 دقیقه و در دمای 200 درجه سانتیگراد حرارت داده و با توجه به اینکه شرایط جوشکاری یکسان می باشد به ترتیب جوشکاری لایه های اول و دوم و سوم را بر روی هم انجام داده و جهت سرد کردن آن را در شرایط هوای آزاد قرار می دهیم.
نمونه شماره 6) ایجاد یک لایه سطحی جوش بدون پیشگرم.
در این حالت نمونه را بدون آنکه پیشگرم شود جوشکاری داده و باید توجه داشت که شرایط جوشکاری (آمپر 157 و دبی گاز lit/min15) همانند نمونه های قبلی یکسان می باشد.
نمونه شماره 7)ایجاد دو لایه سطحی جوش بدون پیشگرم
شرایط جوشکاری یکسان و نحوه جوشکاری نیز یکسان می باشد به طوری که پس از جوشکاری سطحی لایه اول، لایه دوم بر روی لایه اول جوشکاری می شود پس از اتمام جوشکاری نمونه در هوا سرد می شود.
نمونه شماره 8) ایجاد 3 لایه سطحی جوش بدون پیشگرم
شرایط جوشکاری یکسان و نحوه جوشکاری به همان صورتی است که قبلاً شرح داده شده به طوری که پس از جوشکاری لایه اول به ترتیب جوشکاری لایه دوم را روی لایه اول و جوشکاری لایه سوم را روی لایه دوم انجام می دهیم و در هوای آزاد سرد می کنیم.
نمونه شماره 9) ایجاد یک لایه سطحی جوش تحت سرعت جوشکاری مختلف.
در اینجا پارامتر سرعت جوش متغیر می باشد. لذا مدت زمان جوشکاری از لحظه شروع تا پایان را توسط کرنومتر اندازه گرفته و یادداشت کرده و در انتها مدت زمان جوشکاری را با هم جمع کرده و نیز مسافت جوشکاری شده هر پاس را با هم جمع نموده که در نهایت سرعت جوشکاری با تقسیم مجموع مسافت جوشکاری شده بر مجموع مدت زمان جوشکاری شده بر حسب متر بر ثانیه بدست آمده که برای نمونه ی شماره 9 سرعت به صورت زیر محاسبه شد.
باید تذکر داده شود که شرایط جوشکاری (آمپر 157 و دبی گاز lit/min 15) یکسان می باشد.
نمونه شماره 10)ایجاد یک لایه سطحی جوش تحت سرعت 0/0030.
نحوه انجام جوشکاری و نحوه محاسبه آن مانند نمونه قبلی است با این تفاوت که میزان سرعت جوشکاری متفاوت می باشد:
نمونه شماره 11 ایجاد یک لایه سطحی جوش تحت سرعت 0/0026.
همانند نمونه های قبلی نحوه انجام جوشکاری شرایط جوشکاری و نحوه محاسبه آن یکسان است و تفاوت در میزان سرعت جوشکاری انجام گرفته می باشد.
بدین ترتیب سه سرعت جوشکاری مختلف ، و بدست آمد.
نمونه شماره 12) ایجاد یک لایه سطحی با دبی گاز مختلف.
در این مرحله پارامتر متغیر میزان دبی گاز می باشد که با کم کردن میزان گاز خروجی توسط مانومتر نصب شده برروی کپسول آرگون بدست می آید لازم به ذکر است که مانومتر وسیله ایست که برای تنظیم گاز خروجی مورد نیاز جهت حفاظت منطقه جوش استفاده می شود.
نحوه جوشکاری مانند نمونه های قبلی است با این تفاوت که میزان دبی گاز خروجی کاهش یافته میزان آمپر نیز همان 157 می باشد و میزان دبی گاز برای نمونه شماره 12، 7 لیتر بر دقیقه می باشد.
نمونه شماره 13 )ایجاد یک لایه سطحی با دبی گاز مختلف.
میزان دبی گاز که lit/min 10 می‌باشد.
نمونه شماره 14) ایجاد یک لایه سطحی با دبی گاز مختلف.
در این نمونه همانند نمونه های 12 و 13 اختلاف در میزان دبی گاز است که در این نمونه lit/min14 می‌باشد.