۱۲۰۰۰۰۰

۷

رنو L90 – مگان

۸۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۸

سانتافه IX45

۲۰۱۲-۱۶

۱۱۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰