۱۴

مزدا ۳

۷۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۵

مزدا new

۸۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰