۲۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۳۳

پژو پارس

۷۰۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۳۴

کمری ۴ سیلندر

۲۰۰۷-۱۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
۳۸کیا