۲۰۱۲

۱۱۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۳۷

کیا اسپورتیج

موتورهای ۲٫۷

۱۲۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم