۲۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۲۰

هیوندای IX55

۱۳۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۱

هیوندای آوانته

۸۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰