۳

تویوتا آریون

۱۴۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰

۴

تویوتا کورولا

۷۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98