۳۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۲۲

هیوندای توسان

۲۰۰۷-۱۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۲۳

هیوندای سانتافه

۲۰۰۷-۱۱