۳۸

کیا اپتیما

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۳۹

کیا اپیروس

۱۲۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی