۴۰

کیا سراتو

۸۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۴۱

کیا سورنتو

۱۳۰۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
نایبان امام زمان چه کسانی بودند؟