فصل اول: مقدمات بحث 1
?- مقدمه 1
?-?- تعریف مسئله و تبیین موضوع 1
?-?- ضرورت تحقیق و هدف 2
?-?- پرسش ‌های اساسی تحقیق 3
?-4- فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی تحقیق 3
1-5- پیشینه تحقیق 4
?-?- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 5
?-?- نوآوری وامتیاز تحقیق حاضر در چیست؟ 5
?-?- گزارشی اجمالی از فصول تحقیق 5
فصل دوم: بررسی نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 11
?- ?- پلورالیزم و خاستگاه آن 12
?- ?-?- معناشناسی پلورالیزم دینی 12
2-1-2- بررسی پیشینه و خاستگاه پلورالیزم دینی 15
?-?-?-?- بررسی زمینه ها و عوامل فلسفی نظریه 16
?-?-?-?- بررسی زمینه‌ها و عوامل معرفتی نظریه 19
?-?-?-?- بررسی زمینه‌ها و عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظریه 23
?- ?- تبیین نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 27
?-?-?- گذری کوتاه بر نظریات دکتر سروش 30
?-?-?- نظر سروش درباره دین و معرفت دینی 33
?-?- ?- تبیین نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 35
?-?- بررسی مبانی فلسفی نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 44
?-?- ?- مبانی فلسفی کانت 44
?-?-?-?- مبانی فلسفه کانت و تکثرگرایی 47
?-?-?- هرمنوتیک 50
?-?-?-?- سروش و هرمنوتیک 54
?-?-?- پرسپکتیویسم نیچه (Nietzsche Perspectivism) 60
?-?-?- ?- سروش و پرسپکتیویسم 63
?-?-4- بازی‌های زبانی ویتگنشتاین (TheTheoryof Language games) 64
?-?-4-?- سروش و نظریه ی بازی‌های زبانی ویتگنشتاین 66
?-?- ?- سروش و تجربه‌گرایی دینی 69
?-?-?-?- تجربه ی دینی از نگاه فیلسوفان غرب 70
?-?-?-?- تجربه دینی و نگاه عرفا 71
?-?-?-?- سروش و تجربه‌ی دینی 76
?- 4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 80
فصل سوم: بررسی نظریه وحدت متعالی ادیان دکتر نصر 82
?-?- سنت‌گرایی و خاستگاه آن 83
?-?-?- معناشناسی سنت‌گرایی 83
3-?-?-1- معناشناسی سنت 85
3-1-1-2- بررسی واژه (Tradition) 86
3-1-1-2-1- اشتقاق و معنای لغوی 86
3-1-1-2-2- بررسی واژه سنت در معنای عرفی 87
3-1-1-2-2-1- معنای سنت در زبان عربی 87
3-1-1-2-2-2- معنای سنت در زبان فارسی 88
3-?-1-?- چیستی سنت در نظر عالمان سنت‌گرا 89
?-?-?-?-?- حقیقت مطلق، بی‌صورت و فرا زمان 90
?-?-?-?-?- تجلی صوری حقیقت‌های الوهی ازلی در زمان و مکان از طریق ظواهر و قوالب اسطوره‌ای و دینی 92
?-?-?- پیشینه و خاستگاه سنت‌گرایی 94
?-?-?-?- پایه‌گزاران سنت‌گرایی 100
3-?-?-?-1- رنه‌گنون 100
3-?-?-?-2- آناندا کوماراسوامی 102
?-?-?-?-2- فریتهوف شوان 104
3-1-?- سید حسین نصر پایه گذار سنت گرایی در ایران 106
?-?-?-?- نگاهی به زندگی حسین نصر 106
?-?-?- ?- نگاهی به آراء و افکار حسین نصر 108
?-?-4- سنت و دین از نگاه نصر وسنت گرایان 112
3-2- تبیین نظریه وحدت متعالیه ادیان 114
?-?-?- اصول نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان 116
?- ?-?-?-تمام ادیان مبدأ واحدی دارند 116
?-?-?-?-تفاوت جایگاه امر مطلق و مثل اعلاء 117
?-?-?-?- اصل راست آیینی 119
?-?-?-4-تمایز میان بعد ظاهری و بعد باطنی 122
?-?-?-?- وحدت باطنی و کثرت ظاهری 126
?-?-?-?- وجود عناصر متشابه در ادیان مختلف 128
?-?-?- جمع بندی و نتیجه گیری بخش 130
?-?- مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان 131
?-?-?- مبانی نظری وعرفانی نظریه ی وحدت متعالی ادیان 131
?-?-?-?- فلسفه سنت گرایان (حکمت خالده) 131
?-?-?-?-?- حکمت خالده و نظریه وحدت متعالی ادیان 137
?-?-?-?- مبانی عرفانی نظریه وحدت متعالی ادیان 139
?-?-?-?-?- ابن‌عربی و مبانی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان 141
?-?-?-?-?-?- ابن‌عربی و نظریه ی وحدت وجود 142
?-?-?-?-?-?- ابن‌عربی و وحدت‌گرایی دینی 145
?-?-?-?-?-?- اسماء الهی و ظهور ادیان 146
?-?-?-?-?-4- ابن‌عربی و نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان 148
?-?-?-?-?- وحدت متعالی ادیان در اندیشه مولوی 150
?-?-?-?-?-?- وحدت انبیاء 151
?-?-?-?-?-?- علت اختلاف ادیان در نگاه مولوی 152
?-?-?-?-?-?- یکی بودن حقیقت 154
?-?-?-?-?-4- گوهر دین 155
?-?-?-?- نتیجه گیری بخش 156
?-? -?- مبانی فلسفی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان 156
?-?-?-? – نصر و فلسفه‌ی اسلامی 156
?-?-?-?- نصر و حکمت متعالیه 160
?-?-?-?-?- اصول مابعدالطبیعی 160
?-?-?-?-?- تشکیک در وجود 161
?-?-?-?-?- وحدت متعالی وجود 162
?-?-?- ?- نصر و شیخ اشراق 165
? -?-?-?-?- نورالانوار و مباحث وجود 168
?-?-?-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 170
فصل چهارم: مقایسه و تطبیق دو نظریه 173
4- مقایسه و تطبیق دو نظریه 174
4-?- مقدمه: جهانی‌شدن و دین 174
4-?- بررسی اجمالی دو نظریه 175
4-?- بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظریه کثرت‌گرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر 176
4-?-?- حقیقت مطلق؛ عدم شناخت حقیقت مطلق، محدودیت انسانی یا نامحدود‌بودن حقیقت مطلق. 176
4-?-?- دین و تکثر ادیان در نگاه سروش و نصر، پلورالیزم دینی یا دین جاویدان 180
4-?-?- ویژگی و خصوصیات ادیان متکثر از دیدگاه سروش و نصر، بشری‌بودن یا وحیانی ‌بودن 184
4-?-?-?- دیدگاه سروش 184
4-?-?-?- ?- تجربه دینی، هسته‌ی دین 184
4-?-?-?- ?- وجود شخصیت بنیان‌گذار دین 185
4-?-?-?-4- ذاتیات، اساس دین و عرضیات، صورت دین 185
4-?-?-?-?- دین وحیانی اقلّی است نه اکثری 186
4-?-?-?- دیدگاه نصر 187
4-?-?-?-?- دین امری قدسی است 187
4-?-?-?-?- محوریت متون مقدس 188
4-?-?-?-?- اهمیت سنت بنیان‌گذار دین 188
4-?-?-?-4- تعالیم و مناسک 189
4-?-?-?-?- ظاهر و باطن دین 189
4-?-4- جمع‌بندی، مقایسه و تطبیق 190
4-?-4-?- اشتراک دیدگاه‌ها 190
4-?-4-?- اختلاف دیدگاه‌ها 191
4-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 193
منابع و مآخذ 195
الف: کتاب 196
ب: مقالات 204
ج: منابع انگلیسی 206

فصل اول: مقدمات بحث

?- مقدمه
?-?- تعریف مسئله و تبیین موضوع
تنوع و تکثر ادیان و مذاهب در جهان ما به گونه‌ای است که نمی‌توان یک دین را مرکز توجه قرار داد و سایر ادیان را نادیده گرفت. امروزه ارتباطات به گونه‌ای است که پیروان ادیان را وا داشته است تا به یکدیگر توجه کنند. با ظهور تجددگرایی در الهیات پژوهشی و پیشرفت فناوری و مسئله جهانی‌شدن، تکثرگرایی دینی به صورت یکی از عرصه‌های مهم فلسفه دین درآمده است. مسئله‌ای که ابتدا از جانب فیلسوفان غرب و در نهایت نماینده‌ی برجسته آن‌ها جان هیک مطرح شد. باید گفت چون ما با تکثرات فراوانی در جهان مواجهیم، تبیین این مسئله برای پژوهشگران عرصه‌ی دین از اهمیت شایانی برخوردار است و از آنجا که هر دینداری به دین خود پایبند است و ادیان دیگر را نسبت به دین خود ناقص می‌شمارد، نظرگاه‌ها و دلایل زیادی برای موضوع یاد شده بیان گردیده و ذهن متفکران ایرانی معاصر را نیز به خود مشغول داشته است و آنان با اعتقاد به کثرت‌گرایی یا وحدت متعالی ادیان اصول و مبانی دیدگاه خود را رواج داده و طرفداران پر شماری یافتند.
این دیدگاه‌ها در چهارچوب تعریف‌های گوناگونی در میان نواندیشان مسلمان مطرح شده است. از جمله‌ی آن‌ها دکتر سروش به عنوان نظریه پرداز ومتفکری نوگرا، بر این باور است که کثرتی که در عالم با آن مواجهیم حادثه‌ای طبیعی و نا زدودنی است و با هدایت‌گری خداوند و سعادت جویی آدمیان ملائمت دارد. از جانب دیگر دکتر نصر به عنوان نظریه‌پرداز سنت‌گرا در موضعی مقابل اما در عین حال شبیه، بر این باور است که سر چشمه‌ی ادیان، یک مبدأ الهی است و همه تجلّی یک حقیقت‌اند و تنها در ظاهر با هم تفاوت هایی دارند و در نتیجه ادیان دارای وحدت متعالی هستند.
هدف اصلی این نوشتار پاسخ به این سئوال است که با وجود تفاوت دو دیدگاه یاد شده آیا می‌توان نقاط مشترکی در آنها یافت؟
?-?- ضرورت تحقیق و هدف
در جامعه‌ی دینی ما چالش‌هایی وجود دارد که با ریشه‌یابی آن‌ها به این نکته پی می‌بریم که مشکل اساسی در عدم توفیق جوامع دینی برای رفع مشکلاتشان به واسطه معرفتی است که آن‌ها نسبت به پدیده دین دارند. بدین ترتیب مباحث معرفت‌شناسی دینی از جمله کثرت‌گرایی دینی که نظریه ایست هم دین‌شناسانه و هم معرف‌شناسانه در باب حق‌بودن ادیان و محق‌بودن دین‌داران و نظریه وحدت متعالی ادیان که تمامی ادیان را به مثابه‌ی راه‌های پر فراز و نشیبی می‌داند که سرانجام انسان را به قله وحدت و کامیابی می‌رسانند. در جوامع دینی معاصر از اهمیتی دو چندان برخوردار شده است.
در میان متفکران ایرانی تکثرگرایی را در نیمه دوم قرن 20 ابتدا محمدحسین میمندی نژاد مطرح کرد2 اما رواج و گسترش جدی‌تر این نظریه در ایران با ترجمه کتاب‌های “فلسفه دین” و “مباحث پلورالیزم دینی” جان‌هیک و تألیف “صراط‌های مستقیم” عبدالکریم سروش صورت گرفت و طرفداران زیادی پیدا نموده و گفتمان‌ها و کتب زیادی در تأیید و نقد آن بیان و نگاشته شد. این متفکران در طرح مباحث خود از مبانی فلسفی به ویژه مبانی فلسفی غربی بسیار بهره برده‌اند. از سوی دیگر سنت‌گرایان که در مقابله با تجدد‌گرایی بر آمدند عهده‌دار شرح و بیان حکمت خالده‌اند که در بطن ادیان گوناگون و در پس صور متکثر سنت‌های متفاوت جهان قرار دارد. “وحدت متعالی ادیان” که نام نخستین اثر “شوان” است حاکی از پلورالیسم خاص این دیدگاه است. دکتر نصر نیز به عنوان یک فیلسوف سنت‌گرا مهم‌ترین چالش فراروی اسلام را از یک سو سکولاریسم و از سوی دیگر چالش تنوع ادیان و پلورالیزم دینی می‌داند و از آنجا که در قلب منظومه‌ی فکری نصر، عرفان و تصوف اسلامی قرار دارد، مبانی و دلایل او بر وحدت متعالی ادیان برگرفته از عرفان نظری و تفکر صوفیانه است.
?-?- پرسش ‌های اساسی تحقیق
1- مبانی و محتوا و نتایج نظریه تکثرگرایی دکتر سروش چیست؟
2- مبانی و محتوا و نتایج نظریه وحدت متعالی ادیان دکتر نصر چیست؟
3- این دو نظریه در مبانی و محتوا و نتایج، چه اختلافات و نقاط مشترکی دارند؟
?-4- فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی تحقیق
?- به طور کلی طراحان پلورالیزم معتقدند که هدف از طرح پلورالیزم، جلوگیری از جنگ و نزاع انسان‌ها است. بنا به گفته‌ی سروش “کثرت‌گرایی دینی نظریه‌ای است معرفت‌شناسانه و دین‌شناسانه در باب حق‌بودن ادیان و محق‌بودن دینداران و این کثرت نازدودنی و نارفتنی است و حادثه‌ ای طبیعی و مقتضای ادراک آدمیان است”3
هدف این نظریه؛ امکان مشروعیت فهم‌های دیگر به غیر از فهم رایج و قرائت رسمی است، او معتقد است که کثرت نازدودنی ادیان مسئله‌ای طبیعی است و با هدایت‌گری خداوند، تمام ادیان از حقانیت یکسانی برخوردارند. مبانی معرفتی دکتر سروش ابتدا در چهارچوب فلسفی کانت شکل می‌گیرد و بعدها تحت تأثیر هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، تجربه‌گرایی دینی شلایر ماخر، پرسپکتویسم نیچه و بهره‌گیری از عارفان قرار می‌گیرد.
?- از دیدگاه سنت‌گرایان براساس نظریه وحدت متعالی ادیان اثبات برتری یک دین نسبت به ادیان دیگری بلاموضوع است؛ چرا که همه‌ی ادیان از منبع واحدی سرچشمه می‌گیرند پس با تکیه بر آن می‌توان به تساهل و تفاهم در میان ادیان رسید و دیگر این‌که به واسطه این نظریه می‌توان تفاوت‌های صوری و همگرایی ذاتی میان ادیان را درک کرد. و
ی در نظریه وحدت متعالی ادیان بر این باور است که همه ادیان تجلی یک دین واحد هستند و ما یک دین بیشتر نداریم با این بیان، او اولاً باطن ادیان را یکی می داند؛ هر چند ظاهر آنها با هم ناسازگار باشند؛ دوم، حکمت باطنی و جاودان را امری مشترک در میان ادیان می‌بیند که توان ایجاد سازگاری میان ادیان را دارد؛ و سوم آن‌که همه ادیان بزرگ را دارای ریشه‌ای الهی می‌داند. چهارچوب فکری دکتر نصر در ابتدا با الهام از ای.کی. کواماراسوامی، بورکهارت و خصوصاً فریتهوف شوان بر مبنای