Posted in علمی

هدف از مدیریت دانش در کتابخانه ها چیست؟

Continue Reading...
Posted in علمی

نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی

Continue Reading...
Posted in علمی

اهمیت و ضرورت تغییر و تحول در سازمان ها

Continue Reading...
Posted in علمی

بررسی حق اشتغال زوجه در اسلام

Continue Reading...
Posted in علمی

عوامل مستعدکننده بر اختلال سازگاری

Continue Reading...
Posted in علمی

توانمندسازی روانشناختی و ابعاد ان از دیدگاه روانشناسی

Continue Reading...
Posted in علمی

عوامل ارتقای تاب آوری کدامند؟

Continue Reading...
Posted in علمی

مفهوم ارزشیابی و دلایل استفاده از ان

Continue Reading...
Posted in علمی

راهبردهای کاهش اهمالکاری تحصیلی

Continue Reading...
Posted in علمی

7 اصل اساسی در ارائه ی بازخورد اصلاحی موثر

Continue Reading...
Posted in علمی

محدودیت­ها و مزایای آموزش الکترونیکی

Continue Reading...
Posted in علمی

علائم و نشانه های افسردگی در سالمندان

Continue Reading...
Posted in علمی

جنبه های نظری و عملی تصوف از دیدگاه روانشناسی

Continue Reading...
Posted in علمی

نقش  مدیران  شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت

Continue Reading...
Posted in علمی

مفهوم خود کنترلی و اثر آن بر افراد

Continue Reading...