ادامه تحصیل در کشور کانادا

تحصیل در کشور کانادا یکی از اهداف دانش جویان و دانش آموزان در سرتاسر دنیا است که سالانه آمار قابل توجهی از افراد را روانه این…

مطالعه

… ۱۲۰۰۰۰۰ … ۴۴ کیا کادانز … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ … جدول اجرت تعمیر گیربکس اتوماتیک ، هزینه تعمیرات گیربکس اتومات .…

موهاوی

… ۴۲ کیا موهاوی ۶ سیلندر … ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ … … ۱۲۰۰۰۰۰ … ۴۳ کیا موهاوی ۸ سیلندر … ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ …

۴۰کیا

۴۰ کیا سراتو … ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۴۱ کیا سورنتو … ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ … … ۱۲۰۰۰۰۰

۳۸کیا

۳۸ کیا اپتیما … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ … ۳۹ کیا اپیروس … ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ …

۴۰۰۰۰۰…۳۱پژو

۴۰۰۰۰۰ … ۳۱ پژو ۴۰۵ … ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۸۰۰۰۰۰ … ۳۲ پژو ۴۰۵ C5 … ۷۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۲۹پرادو

۱۰۰۰۰۰ ۲۹ پرادو ۶ سیلندر … ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰ پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ … ۶۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

هیوندای

هیوندای ولستر … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ … ۲۶ هیوندای گرنجور … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ …

۸۰۰۰۰۰۱۸نیسان

۸۰۰۰۰۰ ۱۸ نیسان مورانو … ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ … ۱۹ هیوندا i20 و i30 … ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰