مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………….13
2-1-1-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………16

2-1-2-عوامل شغلی………………………………………………………………………………………………..17
تنوع مهارت………………………………………………………………………………………………..17
2-معنی دار بودن مهارت و وظیفه………………………………………………………………………….17
3-اهمیت وظایف……………………………………………………………………………………………….17
4- استقلال و اختیار در کار………………………………………………………………………………….17
5- بازخورد…………………………………………………………………………………………………………18
6 – طراحی شغل…………………………………………………………………………………………………18
7-محتوی شغل و غنی سازی شغلی……………………………………………………………………….19
8-انگیزه های ارتقاء……………………………………………………………………………………………..20
2-1-2-عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………….20
1 –حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………….20
2- درجه رسمیت سازمان……………………………………………………………………………………..21
3-شرایط محیط کار……………………………………………………………………………………………21
4-زمان کاری شناور…………………………………………………………………………………………..22
5- همکاران………………………………………………………………………………………………………22
6- تجلی در کار…………………………………………………………………………………………………22
7-مشارکت…………………………………………………………………………………………………………23
2-1-3- ویژگی‌های فردی………………………………………………………………………………………..23
1- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2- سطح مهارت………………………………………………………………………………………………………24
3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………24
2-1-4-نظریه های رضایت شغلی……………………………………………………………………………24
2-1-4-1-نظریه ارزش……………………………………………………………………………………………24
2-1-4-2-نظریه اختلاف……………………………………………………………………………………….. 25
2-1-4-3-نظریه هالند……………………………………………………………………………………………..26
2-1-4-4-نظریه بریل………………………………………………………………………………………………26
2-1-4-5- نظریه نقشی……………………………………………………………………………………………26
2-1-5-سازگاری شغلی……………………………………………………………………………………………27
2-1-5-1-رابطه شخصیت متناسب با سازگاری شغلی…………………………………………………29
2-1-5-2-عوامل مؤثر در سازگاری شغلی…………………………………………………………………30
2-2-استرس شغلی………………………………………………………………………………………………….32
2-2-1-تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-1-آثارتنیدگی ……………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-2-میزان شیوع تنیدگی ………………………………………………………………………………….36
2-2-2-نظریه های تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………..37
2-2-1- واکنش عاطفی منفی…………………………………………………………………………………….37
2-2-2- نظریه عدم تناسب شخص – محیط………………………………………………………………..37
2-2-3- الگوی تنیدگی شغلی کوپر…………………………………………………………………………..37
2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..37
2-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………38
2-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39
2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….39
2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………39
2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..40
2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………40
2-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش……………………………………………………………………………….41
2-3-2-انگیزه شغلی…………………………………………………………………………………………………42
2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ………………………………………………………………………………..42
2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری……………………………………………………………………………….42
2-3-2-3-تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………….42
2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی………………………………………………………………………43
2-3-2-5-پاداش های مشروط………………………………………………………………………………….43
2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………..44
2-3-
2-7-طرح های انگیزش سازمانی……………………………………………………………………….44
2-3-3-عزت نفس سازمانی………………………………………………………………………………………45
2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..46
5-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….46
2-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..48
2-7-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..49
2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران…………………………………………………………….49
2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………51

فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….58
3-2-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..58
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..59
3-4-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………59
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..60

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..63
4-2- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..66
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….72
5-1-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….72
5-2-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………72
5-3-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..73
5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….75
5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….76
5-6-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..78
منابع………………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول
جدول 3-1 توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….58
جدول 3-2 توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..59
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….63
جدول4-2 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….64
جدول4-3 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….65
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..66
جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..67
جدول 4-6 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-7 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-8 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….69
جدول 4-9 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………70

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-10 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..70

فهرست نمودار
نمودار 2-1 …………………………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………………………..46
نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………63
نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………….64
نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار4-4……………………………………………………………………………………. ……………………..66

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر«بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانکهای دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد 140 نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه 70 نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و 3