جدول4-21- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ 47
جدول 4-22- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ 47
جدول4-23- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد ریشه 49
جدول 4-24- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد ریشه 49
جدول4-25- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن تر 51
جدول 4-26- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن تر 51
جدول4-27- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن خشک 52
فهرست نمودار
نمودار4-1- اثر نانوکود بر روی طول گیاه 33
نمودار 4-2- اثر نانوکود بر روی طول ریشه 34
نمودار 4-3- اثر نانوکود بر روی تعداد کورم 35
نمودار 4-4- اثر نانوکود بر روی تعداد برگ 36
نمودار 4-5- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی طول گیاه 40
نمودار 4-6- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی طول ریشه 41
نمودار 4-7- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی تعداد کورم 42
نمودار 4-8- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی تعداد برگ 44
نمودار 4-9- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی وزن تر 46
فهرست تصاویر
شکل3-1- ضدعفونی وسایل آزمایشگاهی و محیط کشت در اتوکلاو 25
شکل3-2- آماده سازی هود لامینارفلو برای کشت 25
شکل3-3- تهیه محیط کشت برای ارکید 29
چکیده
این مطالعه بر پایه دو آزمایش طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی بر روی ارکید Orchis catasetum که یک گونه در حال انقراض است انجام شد که آزمایش اول با 1 فاکتور نانو ذرات آهن با 4 سطح (0، 34/0، 69/0و 139/0میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلات آزمایشی و آزمایش دوم با 1 فاکتور مخلوطی از دو هورمون نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین با 4 سطح (5/0، 1 و2 میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلت آزمایشی انجام شد که در این آزمایش از محیط موراشیک و اسگوک به روش آبگونه استفاده شد و لازم به ذکر است که هر پلات آزمایشی شامل 4 کورم گیاه Orchids catasetum بوده که در داخل شیشه مربا قرار دادیم.
نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم و تعداد برگ در ارکیدOrchis catasetum معنیدار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنیدار بود. در حالی که اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم، تعداد برگ و وزن تر معنیدار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنیدار بود.
کلمات کلیدی: Orchis catasetum ، تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، محیط MS ، نانو کود آهن

مطلب مرتبط :   دلبستگی و چگونگی پیدایش آن درانسان