5-6 ازریابی الگوریتم توازن نسخه دو …………………………………………………………………… 54
5-7 ارزیابی الگوریتم ژنتیک به همراه توازن بار……………………………………………………. 55
5-8 پیشنهادات برای آینده …………………………………………………………………………………. 57
6- منابع ……………………………………………………………………………………………………… 58
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 5-1 حالات ماتریس ETC …………………………………………………………………………………………. 49
جدول 5-2 نتایج makespan الگوریتم Asuffrage ……………………………………………………………. 50
جدول 5-3 نتایج resource utilization الگوریتم Asuffrage ……………………………………….. 51
جدول 5-4 نتایج makespan الگوریتم MaxSuffrage ……………………………………………………… 52
جدول 5-5 نتایج resource utilization الگوریتم MaxSuffrage ………………………………….. 53
جدول 5-6 نتایج makespan الگوریتم توازن نسخه یک …………………………………………………….. 54
جدول 5-7 نتایج makespan الگوریتم توازن نسخه دو ……………………………………………………….. 55
جدول 5-8 نتایج makespan الگوریتم ژنتیک به همراه توازن بار ………………………………………. 56
جدول 5-9 نتایج resource utilization الگوریتم ژنتیک به همراه توازن بار ……………………… 57
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1 کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش ……………………………………………………….. 8
شکل 2-2 نمودار گردشی الگوریتم زنتیک …………………………………………………………………………… 9
شکل 2-3 ماتریس تخمین زمان اجرا (ETC) ……………………………………………………………………… 12
شکل 2-4 مجازیسازی منابع ناهمگن توسط گرید …………………………………………………………….. 13
شکل 2-5 مهاجرت کارها برای ایجاد توازن بار ……………………………………………………………………. 14
شکل 2-6 تنظیمات تکرار گرید …………………………………………………………………………………………… 15
شکل 2-7 تنظیم سیاست تخصیص کارها به منابع توسط مدیر …………………………………………. 16
شکل 2-8 ساختار زمانبند متمرکز ……………………………………………………………………………………….. 19

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع اختلالات شخصیت-خرید فایل