2-7-1 مراحل تدوین استراتژی‌ها در پروژه……………………………………………………………………………….18
2-7-1-1 مرحله ورودی…………………………………………………………………………………………………….18
2-7-1-2 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………….18
2-7-1-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………18
2-7-2 ماتریس نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………..18
2-8 کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………………………………………21
2-9 رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک پروژه و کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………21
2-10 رابطه ی بین کارت امتیازدهی متوازن وQFD………………………………………………………………………..22
2-10-1 گسترش عملکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………..22
2-11 معیارهای انتخاب استراتژی در پروژه…………………………………………………………………………………….22
2-11-1 معیارهای مورد استفاده در محیطهای پروژه محور…………………………………………………………..23
2-12 استفاده از روش غربال‌‌سازی فازی………………………………………………………………………………………..25
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..32
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….37
4-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..37
4-2-1 مروری بر تاریخچه شرکت……………………………………………………………………………………………37
4-2-2 تهیه ماتریسSWOT …………………………………………………………………………………………………38
4-2-3 رتبه بندی استراتژی‌ها…………………………………………………………………………………………………..56
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-2 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….59

مطلب مرتبط :   پایان نامه تغییرات آب و هوایی و شرایط محیطی