پیوست ها 74
پیوست 1. پرسشنامه طرح واره یانگ 74
پیوست ۲. مقیاس نگرش نسبت به عشق 80
پیوست ۳. پرسشنامه تعارضات زناشویی 85
چکیده انگلیسی 88
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-4، توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب جنسیت .52
جدول 2-4-شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به پنج بعد طرحواره های ناسازگار اولیه ، سبک های نگرش به عشق ، تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آن و سن مشارکت کنندگان…. 52
جدول 3-4خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون مربوط به
طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی 55
جدول 4-4 ضرایب استاندارد مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی متغیر تعارضات
زناشویی 56
جدول 5-4 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون مربوط به سبکهای عشق ورزی و تعارضات زناشویی 58
جدول 6-4، ضرایب استاندارد مربوط به سبکهای عشق ورزی و تعارضات زناشویی 59
فصل نخست: کلیات پژوهش
مقدمه
در تمام طول زندگی “روابط ” نقش اساسی در زندگی انسان بازی می کنند . زیرا ما همواره درحال برقراری ارتباط هستیم. آدمی نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند (واتسلاویک، بیون، و جکسون ،1967؛ به نقل گلدنبرگ و گلدنبرگ،2007). روابط خانوادگی فشرده‌ترین موقعیت برای بروز اختلافات و تعارضات بین فردی است. یکی از مشکلات شایع درخانواده، تعارضات زناشویی است. تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعاملات مکرر و مختلف زوجین زمینه‌های بی شماری را برای تعارض فراهم می‌کند (لیم هونگ،2000؛ به نقل از ویکس،2001). بنابراین، تعارض بین زوجین امری طبیعی و ناشی از وجود تفاوتهاست و نمی‌توان مانع از تعارض شد. اما این تعارضات را می‌توان از طریق شناسایی تفاوتهای فردی و کسب آگاهی و بینش طوری اداره کرد که نتایج مثبتی حاصل شود.
لذا ضروری است که متغیرهای روان شناختی تاثیر گذار در شکل گیری نگرش های افراد مورد بررسی قرار گرفته وبه آنان شناسانده شود . طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان زیر ساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی میشوند . طرحواره ها دارای مولفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری هستند . هنگامی که طرحواره های ناسازگار اولیه فعال میشوند سطوحی از هیجان منتشر میشود و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی واضطراب و تعارضات بین فردی و مانند آنها می شود . طرحواره های نا سازگار اولیه منجر به اختلال روانی خاص نمی شوند اما آسیب پذیری فرد را برای اختلالات روانی افزایش می دهند . یانگ (1990، 1999) معتقد است برخی از طرحواره ها به ویژه آن هایی که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت ، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور یک قرار بگیرند.
از آنجایی که عشق یکی از مهم ترین عوامل آرامش زوجین است . این آرزوی مشترک بین همه ی زن و شوهرها است که با یکدیگر دوست و برای سراسر عمر یارو یاور هم باشند . بررسی زندگی های زناشویی بادوام و توأم باکامیابی نشان می دهد که تنها مولفه ای که به زوجها کمک می کند روزهای سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و از لذت خوب برخوردار شوند دوستی و مودت و عشق بین آنهاست .( کوآن و کیندر 1992، اجمالی1381 ).
عشق و سبکهای عشق ورزی عامل مؤثری بر کیفیت روابط زناشویی است(هایتور و روبرت1996 ، ؛ لوین، کریستینا و هـی 2006). از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره آزاد سازی تدریجی و محصولات زراعی