1-6-3 قلمرو مکانی
پژوهش های انجام شده در استادیوم های فوتبال انجام شده است.
1-7 محدودیت های تحقیق
محدودیت هایی که در اختیار محقق نبوده اند:
1- تأثیر نتایج مسابقه، تعصب و سوگیری در تکمیل پرسشنامه که از کنترل محقق خارج بود.
3- میزان تمایل افراد به شرکت در تحقیق خارج از کنترل محقق بوده است.
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
1-8-1 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات تحقیق
مسئولیت اجتماعی: مسئولیت های اجتماعی مدیران/موسسات عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروههای ذینفع خارجی اعم از مشتریان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل تولیدی/خدماتی، با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (گودرزی، محمود 1390).
مسئولیت اجتماعی شامل چهار بعد مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت انسان دوستی و مسئولیت اخلاقی می باشد؛ که تعریف هر کدام عبارت است از:
مسئولیت اقتصادی: نخستین بعد مسئولیت سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر سازمان کسب سود است (کاوسی و چاوش باشی،1389).
مسئولیت قانونی: مسئولیت قانونی که شامل رعایت حقوق مصرف کنندگان، رعایت حقوق گروه های ذی نفع، رعایت استانداردهای زیست محیطی، بهداشتی و غیره می شود (خواجه پور،1389).
مسئولیت انسان دوستی: مجموعه وظایف و تعهداتی را در بر می گیرد که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهد (کاوسی و چاوش باشی،1389).
مسئولیت اخلاقی: از سازمان ها انتظار می رود همچون سایر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجار ها و اعتقادات و باور های مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند (کاوسی و چاوش باشی،1389).
هویت تیمی: هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است (جااو،2009).
تعامل اجتماعی: تعامل اجتماعی در این تحقیق، به حوزه ای اشاره دارد که اعضای سازمانی بر اساس اعتماد، ارتباط و تشریک مساعی با یکدیگر تعامل و تقابل دارند (بونکر،2005).
هوادار: هواداران افرادی هستند که به ورزش، تیم یا ورزشکاری خاص علاقمند و امور مربوط به آن را دنبال می کنند(حسینی، محمد سلطان، 1390).
1-8-2 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تحقیق
مسئولیت اجتماعی: این متغیر در این تحقیق از مجموع چهار بعد مسئولیت پذیری اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت انسان دوستی، تشکیل شده و به وسیله پرسشنامه (استوارت،2003) با 13 سوال اندازه گیری می شود که توسط محقق تهیه شده است.
مسئولیت پذیری اخلاقی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 1 تا 3 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
مسئولیت اقتصادی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 4 تا 6 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی(.
مسئولیت قانونی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 7 تا 9 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
مسئولیت انسان دوستی : یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 10 تا 12 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
هویت تیمی: از متغیرهای تحقیق می باشد که به وسیله 3 سوال پرسشنامه گای(2009) سنجیده می شود ( سوال شماره 50 تا 52 از پرسشنامه تحقیق).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره قانون ثبت اسناد