.
اهمیت این بررسی به این دلیل است که همین مناطقی که کنترل حرکات اکولوموتور را تحت کنترل دارند در کودکان ADHD دچار اختلال میباشند. به همین دلیل کودکان دارای اختلال، هم در شروع حرکات ساکادیک و هم درکنترل حرکات چشمی دچار مشکل هستند. این اختلالات اکولوموتور در این کودکان منجر به سرعت پردازشی پایینتر، مهارتهای خودکار کمتر و همچنین تلاش بیشتر در حین انجام کارهای روزمره میشود. (ماهونه2011).
با توجه به ارتباط متقابل بین حرکات چشمی و توجه و نقش توجه در کنترل ثبات بینایی در این پژوهش، تأثیر تقویت ردیابی بینایی و تقویت حرکات چشمی بر توجه پایدار کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-1 اهمیت و ضرورت بررسی
در مدل بالینی توجه که توسط سولبرگ و متیر در 1989 معرفی گردید، توجه شامل 5 نوع یا جزء میباشد که عبارتند از توجه متمرکز، توجه پایدار، توجه انتخابی، جابجایی توجه و توجه تقسیم شده. از این میان توجه پایدار توانایی حفظ رفتار هدفمند طی یک فعالیت تکرار شونده و ادامه دار تعریف شده است (سولبرگ و متیر 2001).
اختلال نقص توجه شایع ترین اختلال روانپزشکی دوران کودکی است که حدود 45 درصد مراجعان به مراکز روانپزشکی اطفال را تشکیل میدهد (ویلسن و همکاران2003). شیوع این اختلال در کودکان ایرانی 6 تا 12 ساله در دامنه ای بین 3 تا 6 درصد گزارش شده است. (خوشابی و همکاران1381) و 33 درصد از مراجعان به مراکز درمانی را به خود اختصاص داده است (بهنیا و نخعی 1384). گرچه به نظر میرسد با بالا رفتن سطح انتظارات و پیچیده ترشدن تکالیف محوله به این کودکان در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت درصد این اختلال تا 18 درصد نیز گزارش شود. (میچل و مندل 2005).
کودکان دچار این اختلال به صورت مکرر با همسالان مورد مقایسه قرار میگیرند که همین امر موجبات کاهش اعتماد به نفس، نقصان فعالیت تحصیلی، کاهش استقلال فکری و به دنبال آن افزایش سطح استرس و اضطراب را به همراه دارد. این عوامل در اطفالی که سطح سازگاری و قدرت تطابق کمتری دارند میتواند منجر به ضایعات بیمارگونه وسیعی شود. تمام کودکانی که از درجاتی از اختلالات توجهی رنج میبرند، نیازمند استفاده از درمانهای دارویی و غیر دارویی هستند و از آنجایی که درمان های دارویی علاوه بر نتایج مثبت دارای عوارض منفی نیز هستند و همچنین پر هزینه و زمان بر بودن درمان های توانبخشی، پر واضح است که خانواده این کودکان نیز با کشمکشهای فراوانی مواجه میشوند.
عملکردهای توجهی جهت یادگیری کودک به ویژه در ارتباط با تحصیلات وی پیش نیازی مهم تلقی میگردند (کیس اسمیت 2005). کاهش توجه با مشکلات تحصیلی، دشواری های متعدد در روابط اجتماعی و خانوادگی و همچنین شکستها و افت تحصیلی ارتباط دارد (شافر و همکاران 2001، به نقل از نجفی و همکاران 1384). علاوه بر این مشکلاتِ تحصیلی کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی فشار روانی مضاعفی به اعضای خانواده تحمیل میشود. مطالعات صورت گرفته حاکی از آنست که کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در مقایسه با کودکان هنجار با هوش بهر برابر، در آموزشهای آکادمیک از جمله مهارتهای خواندن، ریاضیات و دیکته با مشکلات بیشتری مواجهند. ( بارکلی و همکاران 1999). معلمین و والدین این کودکان به دفعات، یادگیری ضعیف تر آنها را نسبت به همکلاسی های هنجارشان گزارش میکنند (بارکلی 1998).
مشکلات توجهی بعنوان یکی از اولین دلایل ارجاع کودکان ADHDبه مراکز درمانی است. (پلهلم 2005). همچنین یافته های نوروسایکولوژیک کاملاً و مؤکداً فرضیه وجود نقص توجه پایدار را در اختلال نقص توجه-بیش فعالی تأیید میکنند (آمن 1998). کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی طیف وسیعی از اختلالات رشدی عصبی از قبیل اختلال نقص توجه پایدار، مهار پاسخ، برنامه ریزی، کنترل زمان و یادگیری زبانی را شامل میشوند (بارکلی 1992، مارتیسن2005، نیگت2002، سیدمن 1996 و 2002، ویلکات 2005).
4-1 اهداف پژوهش:
الف) هدف کلی :
– بررسی اثربخشی آموزش الگوهای ردیابی بینایی بر توجه پایدارکودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی کودکان 6 تا 10 ساله.
ب) اهداف اختصاصی :
1) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر تعداد خطای حذف کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی 6-10 ساله در آزمون عملکرد مداوم.
2) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر تعداد خطای ارتکاب کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی 6-10 ساله در آزمون عملکرد مداوم.
3) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر زمان پاسخ کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی 6-10 ساله در آزمون عملکرد مداوم.
4) بررسی شواهد رفتاری تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی مبتنی بر پرسشنامه کانرز، فرم والدین در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی.
ج) اهداف کاربردی:
1) بررسی میزان کارآیی آموزشهای الگوهای ردیابی بینایی بعنوان یک مداخله غیر دارویی برای کودکان ADHD.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی و شرایط آب و هوایی