فهرست اشکال و نمودارها
شکل2-1 انواع کشتی ها برحسب اندازه 18
شکل2-2 میزان کانتینر جابجا شده در 5 بندر ایالات متحده 19
شکل2-3 ترمینال کانتینری 20
شکل 2-4 بخش های عملیاتی ترمینال های کانتینری 22
شکل 3-1 ارکان اصلی سیستم 38
شکل3-2 مدل مفهومی مساله 40
شکل 3-3 ساختارهای سرویس رسانی 53
شکل4-1 ماژول های Arena برای ورود و استقرار کشتی ها 60
شکل4-2 اجزای مدل Arena مربوط به قسمت دوم شبیه سازی 61
نمودار4-1 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد جرثقیل 65
نمودار4-2 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد سکوها 67
شکل4-3 نمودار S/N برای هر سه عامل 68
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده است . امروزه بدون استفاده ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. بنابراین چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به طور کلی برای این کار دو رویکرد وجود دارد : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.
مدلسازی سیستم های پیچیده مانند سیستم های تولیدی، زنجیره تامین و ترمینال های کانتینر با استفاده از معادلات جبری کار بسیار دشواری است. شبیه سازی گسسته پیشامد ابزار مفیدی برای ارزیابی عملکر این سیستم ها می باشد. اگرچه شبیه سازی فقط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی ارائه نمی کند. بنابراین نیاز است که شبیه سازی و بهینه سازی باهم ادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی فرایند پیدا کردن بهترین مقدار از متغیرهای تصمیم سیستم است که عملکرد آن توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می شود.
اهداف اجرای این پروژه عبارتند از:
ادغام مناسبی از شبیه سازی و بهینه سازی.
کمک گرفتن از رویکرد “چه می شود-اگر” در مساله با استفاده از شبیه سازی.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق :اهلیّت