5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 52
منابع 53
منابع و ماخذ فارسی 54
منابع و ماخذ انگلیسی 56
ضمیمه 59
چکیده انگلیسی 64
فهرست شکل ها
شکل شماره 1-1- مدل مفهومی تحقیق 6
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود 10
جدول 2-2- خلاصه تحقیقات خارجی 24
جدول 2-3- خلاصه تحقیقات داخلی 27
جدول 2-4- جمع بندی سوابق پژوهشی 28
جدول 4-1- نتایج و یافته های تحقیق 44
جدول 4-2- نتایج و یافته های تحقیق 46
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1- مسئله تحقیق 5
فـصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت میکردند. این تحول جدید، گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسساتی که اداره می کردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ و همکاران، 1377). جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکتها از یکدیگر جدا میکند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکتها میشود. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چراکه این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط برقرار می کند(درجه، 1390). جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گـیری عمـلکرد شـرکت میباشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعهی داراییها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعهی محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینهی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مشتریان و اطمینان