خرید کتاب زبان

دکتر پترسون به ما می گوید که چرا اسکیت بورد کردن پسران و دختران باید تنها باقی بماند، چه سرنوشت وحشتناکی در انتظار کسانی است…

موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان…

منابع و ماخذ تحقیق پاسخگویان، آگاهی، صحیح، شیوه‏ی

اجتماعیعامل 4علایم افسردگیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملی4749/08745/019808/025826/05734/010723/017794/028821/03733/011696/018789/027815/06692/09688/020707/024763/02609/012677/016655/023717/07511/014600/015648/026635/01422/013494/021647/022619/0مقدار ویژه3/1مقدار ویژه2/1مقدار ویژه1/3مقدار ویژه8/9واریانس تبیین شده8/4واریانس تبیین شده4/7واریانس تبیین شده5/11واریانس تبیین شده9/34ضریب آلفا70/0ضریب آلفا87/0ضریب…