<span class="vcard">مدیر سایت</span>

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} (330) قطعاً هرچه مقدار sfc کمتر باشد، مطلوب‌تر است. در موتورهای CI مقدار ترمزی این مشخصه کمتر از موتورهای SI است؛ به طور مثال در... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} که در آن: = Wb کار ترمزی یک دور موتور = Vd حجم جابجایی = n تعداد دورها به ازای هر چرخهمی‌باشد. در این معادلات فشار موثر متوسط ترمزی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} برای فروپاشی ثانویه نیز از مدل Wave استفاده شده است. این مدل، بسته به سرعت نسبی، برای فروپاشی دو رژیم متفاوت را در نظر می‌گیرد.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} حالت پایا برای فیلم گاز در اطراف ذرهتوزیع دمای یکنواخت در امتداد قطر ذرهمشخصات فیزیکی یکنواخت برای سیال محاطیتعادل حرارتی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 23825حجم یک‌چهارم محفظه‌ی احتراق (m3)6-10×53/63-3- جریان های چند فازیدر ورودی انژکتور پدیده‌ی کاویتاسیون اتفاق می‌افتد و جریان دو... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-8- جمع‌بندیدر این بخش سعی شد تا پس از بیان تاریخچه‌ی کوتاهی از موتورهای احتراق، به مقایسه‌ی موتورهای احتراق اشتعال... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مرحله‌ی تأخیر در اشتعالمرحله‌ی احتراق سریع (کنترل نشده یا پیش‌آمیخته)احتراق پخشی یا دیفیوژنیدنباله‌ی احتراقشکل 2- 4:... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آلاینده‌هاsoot و NOxNOX، CO بالا، و HCراندمانخوبمتوسط2-3-2- کاربرد موتورهای دیزلموتورهای دیزل اولیه دارای ساختمانی سنگین و معمولاً... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در گذشته، انسان برای تأمین نیرو در عملیات و کارهای مختلف از نیروی حیوانات استفاده می‌نمود، امّا با گذشت سال‌ها و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل 4- 24: منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی... متن کامل