.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} میانگین هندسی نتایج حاصله از پرسشنامهها، مقایسه زوجی معیارهای مؤثر بر تغذیه آبهای زیرزمینی را به دست آورد که نشاندهنده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل 3-6- نقاط نمونه اطلاعات زمینی تولیدشده به‌صورت تصادفی- سیستماتیک در منطقه موردمطالعه3-2-2-6- عملیات پس پردازش تصاویرنتیجه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} لایه زمین‌شناسینقشه زمین‌شناسی 1:10000 کشورکاربری اراضی/ پوشش زمینتصاویر ماهواره‌ای LANDSAT-8لایه رقومی کیفیت و سطح آبدادههای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} رودخانه الند نیز از شاخههای مهم رودخانه قطور بوده که در شهرستان خوی جریان دارد. این رودخانه خروجی مشخصی نداشته و جریانهای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} سوری و همکاران (1390) به تعیین مناطق مناسب اجرای پروژه پخش سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} میتوان برخی از این عوامل را در قالب نقشه و دادههای مکانی در محیط GIS تهیه کرد. با داشتن نقشه یا لایههای رقومی فاکتورهای مختلف،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3-9- معرفی چند مدل احتراقی مهم3-9-1- مدل EBU (Eddy Breakup)این مدل احتراقی بر پایه‌ی توربولانس کنترلی و بر اساس فرمول مگنوسن می‌باشد.... متن کامل