.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در برخی از موارد پژوهش که در آن جامعه مورد پژوهش شامل چند طبقه می باشد ، در اینگونه موارد اگر از روش نمونه گیری تصادفی استفاده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نتیجه پژوهشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان خلاقیت و سلامت روانی دانشجویان شده است.مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شخصیت وخلاقیت:فیست -1999- بابازنگری کامل ادبیات مطالعات تجربی،نتیجه گیری می کند که هنرمندان خلاق دانشمندان در مقایسه با افراد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} صورتیکه افرادی با تحصیلات بالاوعالی فاقد خلاقیت بوده اند ارتباط مستقیم خلاقیت با توارث ژنتیکی احتمال کمتر از ارتباط آن با... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پیش ازنظرمذهبی باآن مواجه بوده است وآن این است که برخی مذاهب همه چیزازبه تقدیرنسبت داده ونقش اختیار را به کلی نفی می کنند.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} روانشناسان گشتالت حل مسأله ازطریق آزمایش وخطا را ازمحل مسأله بصیرت متمایز می دانند زیرا درآزمایش وخطا آنچه می دانیم به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} (اکس اس،اسبورن،1992)استدلال لارنس گوبی به این بودکه فقط قسمت نیمه آگاه دارای انعطاف لازم برای تفکراست واعتقاد داشت که قسمت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} سازمان دادن:تغییرشکل دادن طرح ها،کارکردها ومواداستفاده(سیف،1382،ص41).خلاقیت از دیدگاه والاس:فرایند خلاقیت از دیدگاه والاس به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} به نظرمی رسد قسمت زیادی ازتفکر خلاق به صورت ناخودآگاه انجام می پذیرد ظهور ناگهانی تفکر جدید رابینش می گویند(همان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بوم شناختی یعنی مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده ومطالعه روابط این موجودات بایکدیگر وبامحیط . برابر این دیدگاه،عوامل... متن کامل