.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل 3- 5: شماتیک کارکرد مدل ECFM-3Z در موتور دیزل 49شکل 4- 1: اعتبارسنجی نتایج عددی با استفاده از نمودار تجربی فشار موجود در منبع ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی با روش باز آزمایی با فاصله زمانی 7تا10 روز روی گروه 80 نفری به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در برخی از موارد پژوهش که در آن جامعه مورد پژوهش شامل چند طبقه می باشد ، در اینگونه موارد اگر از روش نمونه گیری تصادفی استفاده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نتیجه پژوهشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان خلاقیت و سلامت روانی دانشجویان شده است.مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شخصیت وخلاقیت:فیست -1999- بابازنگری کامل ادبیات مطالعات تجربی،نتیجه گیری می کند که هنرمندان خلاق دانشمندان در مقایسه با افراد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} صورتیکه افرادی با تحصیلات بالاوعالی فاقد خلاقیت بوده اند ارتباط مستقیم خلاقیت با توارث ژنتیکی احتمال کمتر از ارتباط آن با... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پیش ازنظرمذهبی باآن مواجه بوده است وآن این است که برخی مذاهب همه چیزازبه تقدیرنسبت داده ونقش اختیار را به کلی نفی می کنند.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} روانشناسان گشتالت حل مسأله ازطریق آزمایش وخطا را ازمحل مسأله بصیرت متمایز می دانند زیرا درآزمایش وخطا آنچه می دانیم به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} (اکس اس،اسبورن،1992)استدلال لارنس گوبی به این بودکه فقط قسمت نیمه آگاه دارای انعطاف لازم برای تفکراست واعتقاد داشت که قسمت... متن کامل