.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مدارهای مجتمع نوری (OEICs) به علت عملکرد خوب، اندازه کوچک، هزینه کم و اطمینان بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. برای OEICs با... متن کامل