.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در این پژوهش، طبقه بندی ارقام بر اساس دندروگرام رسم شده به 3 گروه اصلی صورت گرفت که به شرح زیر می باشند: گروه اول شامل دو زیر... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نگارۀ شمارۀ 4-3- آغازگر 15- M نگارۀ شمارۀ 4-4- آغازگر 09- F نگارۀ شمارۀ 4-5- آغازگر 18- X3-4- نتایج حاصل از نشانگرهای مورفولوژیکبرای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} یک گرم آگاروز با 100 میلی لیتر بافر TBE مخلوط شده و به مدت 1 دقیقه و 40 ثانیه در دستگاه مایکروویو گرم شد تا به حالت نزدیک به جوشیدن... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1، 2/1، 3/1، 4/1، 5/1، 6/1 و پس از انجام الکتروفورز، هیچ باندی از این مرحله مشاهده نگردید. سپس برای بهینه سازی چرخۀ PCR، یک بار دیگر از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} GACACGGACC OPX-17 CCCAGCTAGA OPX-20 TGCCCGTCGT OPG-11 TTATCGCCCC OPE-123-4-6- مراحل انجام PCR در پژوهش پیش رو و مراحل بهینه سازی آن3-4-6-1- آماده سازی نمونه ها و مستر... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} استفاده از دستگاه بایوفوتومتر ساخت شرکت Eppendorf محصول کشور آلمان.ران کردن مستقیم در ژل آگاروز 1% ( نگارۀ شمارۀ4-1).3-4- انجام PCR ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نگاره شمارۀ 3-12- طول گل آذین و برگ رقم آل مِهتری نگاره شمارۀ 3-13- طول گل آذین و برگ رقم گُل نگاره شمارۀ 3-14- طول گل آذین و برگ رقم... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} این روش را با وجود برخی معایب، می توان به راحتی به کار گرفت. استفاده از این نشانگر برای شناسایی ارقام و رده بندی درون گونه ای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اساس ژنتیکی بسیاری از نشانگرهای مورفولوژیک هنوز مشخص نشده است(نقوی و همکاران،1386).بررسیهای مناسب و خوبی روی گوناگونی ارقام... متن کامل