<span class="vcard">مدیر سایت</span>

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} دامن کشیده و همکاران (1390) با بررسی آثار ناشی از جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینسوز بر روی آلودگی هوای تهران به این نتیجه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1-4-اهدافدر این پروژه اهداف زیر دنبال میگردد:بررسی میزان آلایندگی خودروهای داخلی مقایسه میزان آلایندگی خودروها بر اساس سال... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جدول 4-13 خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه سال ساخت خودرو با LANDA 67جدول 4-14 خروجی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف 1H-NMRاین ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک چند خطی در محدوده ppm 36/1 -7 1/1 =δ شامل دوازده هیدروژن آلیفاتیک (این دوازده هیدروژن باید به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف 1H-NMR این ترکیب در حلال CDCl3 ,شامل یک چند خطی در محدوده ppm 17/2-92/1 =δ برای شش هیدروژن آلیفاتیک (شلوغی این محدوده بخاطر اثر گروه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل3-19طیف FT-IR نیز باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2942و باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی در1606و1665 cm-و گروه اتری را در cm- ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف FT-IR باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-1 1665و 1707، گروه نیتریل را در 2193 و N-H رادر 3171 و 3369 نشان میدهد .3-2) بخش دوم3-2-1) بخش دوم روش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3-1-5) شناسایی سنتز مشتقات ایندولی و اسپیرو ساختار کلیه مشتقات ایندولی و اسپیرو سنتز شده با استفاده از تکنیک های (670 Nexus)Nicolet ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف 1HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل6 هیدروژن آلیفاتیک مربوط به 2گروه CH3 به صورت تک خطی در ناحیه درppm31/1=δ و3هیدروژن آلیفاتیک... متن کامل