گزارش سایت ما از آغاز به کار شرکت خدمات پس از فروش «حامی»؛ مجموعه ای که می خواهد شرایط گارانتی را در ایران بهبود دهد

با وجود همه بهبودهایی که در سالای گذشته از طرف شرکتای داخلی جور واجور تماشاگر اونا بوده ایم، هنوزم «گارانتی» لفظ خیلی معنادارای در کشورمون…