حالیست که به موجب قانون سابق طفل در تبصره یک ماده 49، به عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است تعریف شده بود. قانون جدید ضمن این که سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف... متن کامل

پیشینه تحقیق 5روش تحقیق 6سوالات تحقیق 6ساختار تحقیق 6فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهویمبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار 12 گفتار اول: زنان... متن کامل