بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۱۱

بین تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه ، صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد.بین تنوع برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.بین زمان ارائه …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۶

۵-۳-۱-۲- بررسی های حاصل از فرضیه اول پژوهش ۱۴۵۵-۳-۱-۳- بررسی های حاصل از فرضیه دوم پژوهش ۱۴۵۵-۳-۱-۴- بررسی های حاصل از فرضیه سوم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۵- بررسی های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۶- بررسی های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۷- بررسی های حاصل از فرضیه ششم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۲- نتایج …

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۷

جدول ۴-۷-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….۱۰۹جدول ۴-۸-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….۱۱۰جدول ۴-۸-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………۱۱۱جدول ۴-۸-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..۱۱۲جدول ۴-۹-۱- توزیع فراوانی گویه های …

پژوهش – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۷

جدول ۴-۷-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….۱۰۹جدول ۴-۸-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….۱۱۰جدول ۴-۸-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………۱۱۱جدول ۴-۸-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..۱۱۲جدول ۴-۹-۱- توزیع فراوانی گویه های …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۸

نمودار ۲-۱- انواع تاثیرات داخلی تکنولوژی …۳۹نمودار ۲-۲- نحوه تاثیر تکنولوژی بر مدیران رسانه …۴۰نمودار ۲-۳- چهار مهارت اصلی مدیریت را برای دستیابی به اهداف سازمانی …۵۴نمودار ۲-۴- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید …۷۷نمودار ۲-۵- سنجش کیفیت فنی …۷۷نمودار ۲-۶-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امکان انتخاب مخاطب ( …۷۸نمودار …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۴

۲-۴-۱- ۱-۶- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت ۷۰۲-۴-۱-۱-۷- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان ۷۰۲-۴-۱-۲- مقالات داخلی مرتبط ۷۰۲-۴-۱-۲-۱- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی ۷۱۲-۴-۱-۳- تحقیقات داخلی مرتبط ۷۱۲-۴-۱-۳-۱- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی ۷۱۲-۴-۱-۳-۲- …

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت …

۸۲۲/۰ ۱۸۱/۰ ۰۷۸/۰ ۲۹۱/۰ ۳۱۷/۲ ۰۲۴/۰ ۰۲۲/۱ ۲۰۵/۰ ۵۶۸/۰ ۹۸۷/۴ ۰۰۱/۰ ۱۳۹/۰- ۱۵۴/۰ ۰۸۴/۰- ۹۰۲/۰- ۳۷۰/۰ بر اساس اطلاعات جدول۱۶-۴ معادله رگرسیونی جهت پیش بینی میزان مشارکت کارکنان بدین صورت می باشد:= مدیریت مشارکتی(مشارکت کارکنان)۷۱۵/ ۴ + (بعد ساختاری) ۰۸۴/۰-۳۸۳/ ۲+ (بعد زمینه ای) ۵۷۲/۰+۰۶۲/۱۳ + (بعدرابطه ای) ۶۵۳/۰ فصل پنجمبحث و …

فایل – ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت …

پرسشنامه مدیریت مشارکتی: پرسشنامه تعیین مشارکت کارکنان که پایایی آن در سال ۱۳۸۰در رساله دکتری عبدالرضا بیگی نیا( ۹۳/۰= ) در دانشگاه تربیت مدرس اندازه گیری شده است.همچنین محقق پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی را از طریق آلفای کرونباخ ( ۹۵/۰= ) اندازه گیری نمود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها …

علمی : ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۳۲

پرسشنامه مدیریت مشارکتی: پرسشنامه تعیین مشارکت کارکنان که پایایی آن در سال ۱۳۸۰در رساله دکتری عبدالرضا بیگی نیا( ۹۳/۰= ) در دانشگاه تربیت مدرس اندازه گیری شده است.همچنین محقق پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی را از طریق آلفای کرونباخ ( ۹۵/۰= ) اندازه گیری نمود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها …

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت …

سرمایه اجتماعی گسسته[۴۹] و پیوسته[۵۰] : دوگانگی درون نگری و برون نگری ارتباط نزدیکی با محورهای گسستگی و پیوستگی دارد اما از نظر مفهومی با آنها متفاوتند. سرمایه اجتماعی پیوسته،افرادی را گرد هم جمع می کند که از جنبه های مهمی شبیه هم هستند(نژاد،سن،جنسیت…) در حالیکه سرمایه اجتماعی کسسته به شبکه های …