مقاله (حقوق) رضایت از زندگی:

رضایت به وجود اومده توسط داشتن: که ناراحت از اندازه برخورداری ادما از امکانات می باشه. رضایت به وجود اومده توسط رابطه: که معطوف به…

با موضوع مفهوم مشارکت

درگیری ذهنی و عاطفی: در مرتبه اول و شاید قبل از هر چیز دیگه، مشارکت به معنی درگیری ذهنی وعاطفیه و فقط به کوششای بدنی محدود…

عوامل مؤثر بر مشارکت مردم

تصور فرد از نتیجه های مشارکت: به عنوان دومین سازه مطرح می شه.فردی که اجمالاً می دونه مشارکت چیه باید در این مورد اندیشه کنه…

ارشد : نظریه کنش موجه

گرایش یه متغیر فردی و شخصیه که طی اون فرد انجام یه رفتار (یا یه پدیده) رو از نظر خود آزمایش می کنه که خوب…

با موضوع تعریف عملکرد

کارکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یه کارمند رو تکمیل می کنه اشاره داره (بایرز و رو ، ۲۰۰۸، ۲۱۶) و نشون می دهد…