دسته: <span>فایل های دانشگاهی</span>

دسته: فایل های دانشگاهی

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز- قسمت ۳۴

.۴۴۶    ۲٫۲۳۰    ۴٫۹۷۳      ۷۹٫ قابلیت اعتماد به پروژه نهایی در سازمان    ۲۵    ۸    ۱    ۹    ۶٫۱۲    .۴۷۷    ۲٫۳۸۶    ۵٫۶۹۳      ۸۰٫ وجود امکان شکست پروژه (با وجود هزینه ها و زمان مورد نیاز برای پیاده سازی )  …