حق تعیین سرنوشت

قابلیت برخوردارند که دیوان را در تعیین و اعمال قواعد حقوق بین الملل یاری رسانند. دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین با مسئله بسیار مهم قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی پس از 1967 روبرو …

حقوق بین الملل عرفی

آن رویه همراه شود و به شکل گیری قاعده عرفی بینجامد. میزان هر یک از این دو عنصر ممکن است به صفر نزدیک شود اما هیچگاه نباید به صفر برسد ، از این رو فقدان نسبی رویه باید بامقادیر بیشتری از اعتقاد حقوقی جبران شود و برعکس. کمیته مربوط به …

بین المللی دادگستری

اتخاذ اقداماتی شود. با این وجود این اقدامات بر خلاف اقداماتی که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور اتخاذ می کند نمی تواند اجباری و الزام آور تلقی شود. مجمع عمومی به منظور اعمال نظارت بازرسی و تحقیق بایستی با دولت یا دولتهای میزبان به توافق رسد. بنابراین اقدامی که …

منشور ملل متحد

معاهدات بین المللی شایان ذکر است که جایگاه قطعنامه های مجمع در تفسیر معاهدات بویژه در تفسیر منشور مد نظر دیوان قرار گرفته است. با توجه به این مطالب در این قسمت عمده بحث ما در ارتباط با معاهدات و عرف بین المللی خواهد بود. در ابتدا به مبانی نظری …

سازمان های بین المللی

برای عضویت در آنها دعوت شوند مفتوح می باشد.بنابراین همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت های مجمع عمومی از طریق سایر معاهدات نیز به غیر از منشور ملل متحد قابل بسط و توسعه است هر چند که بایستی اذعان داشت که در این گونه موارد تعهدات ناشی از قطعنامههای مجمع تنها …

صلح و امنیت بین المللی

در آن تمامی دولتها عضو هستند می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد. خود منشور نیز اعلام می دارد مجمع عمومی می تواند توصیه هایی در مورد هرگونه مسئله مهمی از قبیل برقراری صلح و امنیت بین المللی را با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع ارائه نماید.   …

امنیت بین المللی

توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. علاوه بر این مجمع می تواند برای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی ، اقداماتی را توصیه کند. با وجود این در مواردی که مرتبط با قطعنامه های اتحاد …

بین المللی دادگستری

ی بر اساس ماده 22 منشور ملل متحد، نمی توان نقش بسیار مهم کمیسیون حقوق بین الملل ( ILC ) و کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل ( UNCITRAL ) را در توسعه حقوق بین الملل نادیده انگاشت. لازم به ذکر است در این میان کمیته های …

امنیت بین المللی

دوپوئی به عنوان تنها داور قضیه در میان تمامی مسائل مطرح به جایگاه قطعنامه مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل پرداخت. او اذعان داشت اگر چه طبق منشور ملل متحد مجمع عمومی تنها می تواند به ارائه توصیه مبادرت ورزد ولی تأثیرات عمیق فعالیت های ملل متحد بر …

منشور ملل متحد

است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.از سال 1948 تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد بین‌المللی الزام آور ملاحظه می شود. به عنوان مثال در جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توصیه‌های مقام عالی رتبه شورا …