منبع تحقیق درمورد سلسله مراتب، نزول قرآن

و تعبّدیات ظاهری خود، حقایق وحدانی را اظهار می‌کنند؛ چراکه هریک از ادیان، ماهیتی متمایز و مخصوص به خود دارد؛ و در واقع هر عالم دینی، یک آفریده‌ی بی‌همتای صانع الهی است. ?-?-?-?-تفاوت جایگاه امر مطلق و مثل اعلاء یکی از دلایلی که نصر در جهت اثبات پلورالیزم باطنی خود …

منبع تحقیق درمورد سلسله مراتب، اصل موضوع

ندارد که در اختیار اراد? او و نوامیس او قرار نگیرد”.288 حضور امر مطلق در جهان که از نظر نصر به وسیله شریعت امکان‌پذیر است، معنایی دینی به کلیه‌ی اعمال فردی و اجتماعی انسان می‌بخشد. از نظر او شور و نشاط دینی و روحانی اسلام از حضور هردو ساحت حاصل …

منبع تحقیق درمورد عارفان مسلمان، فرهنگ و زبان

می‌توان در موضع‌گیری کلیسای کاتولیک رم مشاهده کرد. پروتستان‌های بنیادگرا نیز، به ویژه در ایالات متحده به اتخاذ بیاناتی ضد مدرنیسم روی آوردند. موضع‌گیری محافظه‌کارانه‌ی دینی در برابر مدرنیسم نیز در ادبیات نمود یافت که بهترین نمونه‌های آن در اشعار تی. اس. الیوت (T. S. Eliot)و در مقاله بسیار پرنفوذ …

منبع تحقیق درمورد کتاب مقدس، صدق و کذب

زبانی مورد نظر در بافت آن واقع می‌شود. از نظر ویتگنشتاین: ?- “برای فهم درست زبان و لغات لازم است به کاربرد آن‌ها در زندگی مردم ژرف‌اندیشی شود. بدین‌ترتیب به جای سخن از معنای واژه‌ها باید از کاربردها سخن گفت”.138 بدین‌ترتیب او به نظریه‌ی کاربردی معنا اعتقاد دارد. ?- “جمله‌ها …

منبع تحقیق درمورد قبض و بسط

می‌توان به سه مرحله کلاسیک، رمانیک و فلسفی تقسیم کرد. در این سه مرحله بیشترین تأثیر و نفوذ از آن هرمنوتیک فلسفی است که روح غالب بر هرمنوتیک‌ قرن بیستم است. در این‌جا به دلیل مجال اندک و دورنشدن از بحث اصلی به هرمنوتیک کلاسیک و رمانیک نمی پردازیم هرمنوتیک …

منبع تحقیق درمورد قبض و بسط، فرهنگ و تمدن، آداب و رسوم

اعتقادات کشیده شد. بنابراین، تسامح نسبت به آزادی دینی، مبتنی بر لیبرالیسم سیاسی است و شاید بتوان کثرت‌گرایی دینی را از راه رسیده‌ای به شمار آورد که برای تسامح، درصدد یافتن مبنای الهیاتی است. “یکی از خصوصیات لیبرالیسم سیاسی تقسیم بندی دقیق بین قلمرو خصوصی و قلمرو عمومی است به …

منبع تحقیق درمورد کتاب مقدس، فلسفه کانت، فلسفه علم

پرسپکتویسم نیچه که براساس آن، حقیقت فقط به صورت حقیقت از یک منظر جزئی وجود دارد و در کل حقیقت مطلقی وجود ندارد یکی دیگر از زمینه‌های کثرت‌گرایی است. او معتقد است: هر موجودی که با ما تفاوت داشته باشد، کیفیات متفاوتی را حس می‌کند و در نتیجه، در جهانی …

منبع تحقیق درمورد قبض و بسط، فرهنگ و تمدن، فلسفه اشراق

فلسفه جاویدان شکل می‌گیرد و سپس تحت تاثیر عرفان نظری و صوف اسلامی به ویژه عرفان ابن‌عربی و مولوی قرار گرفته، با بهره‌گیری از فیلسوفان اسلامی چون شیخ اشراق و ملاصدرا مبانی نظریه‌ی خود را پایه‌ریزی می‌کند. ?- با توجه به اینکه نظریه سروش و نصر هر دو قرائتی جداگانه …

منبع تحقیق درمورد عرفان و تصوف، ظاهر و باطن، فلسفه کانت

فصل اول: مقدمات بحث 1 ?- مقدمه 1?-?- تعریف مسئله و تبیین موضوع 1?-?- ضرورت تحقیق و هدف 2?-?- پرسش ‌های اساسی تحقیق 3?-4- فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی تحقیق 31-5- پیشینه تحقیق 4?-?- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 5?-?- نوآوری وامتیاز تحقیق حاضر در چیست؟ 5?-?- گزارشی …

منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حوزه آموزش

جهت بازجویی از متهمان زن دیگر شاهد این گونه معضلات نخواهیم بود. نگرش منفی پلیس سنتی و عمومی و تأثیر این نگرش و ایدئولوژی در کار پلیس سبب پیش داوری نسبت به شخصیت متهمان و خانواده هایشان می شود که سبب بروز رفتارهای غیرقانونی مانند موارد ذکر شده در بالا …