علمی

1-11 ضریب اضافه مقاومت ( )sR در سازه‌های نامعین استاتیکی، هنگامی که یکی از اعضای سازه به حد تسلیم رسیده و اصطلاحاً در مقطعی از آن مفصل پلاستیک تشکیل شود، مقاومت سازه از دیدگاه طراحی در... متن کامل