مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی در ارزشیابی سنتی ، امتحان و ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه فرایند آموزشی تلقی می شد که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان قبول و مردودی... متن کامل

رنگ رنگ چیست؟ از نظر علم، رنگ عبارت است از امواج نورکه به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود. اگر شعاعی از نور را از منشور بلورینی بگذرانیم امواج نور، پس از عبور از منشور، رنگ های مختلف... متن کامل

مهارت مقابله با استرس 2-1-16-1- تعریف استرس استرس عبارت است از واکنش جسمانی، روانی و عاطفی در برابر یک محرک بیرونی که می تواند موجب سازگاری فرد با تغییرات شود. استرس یعنی دوباره سازگار... متن کامل

مهارت تفکر خلاق خلاقیت یکی از مفاهیمی است که اغلب مترادف با اصطلاحاتی نظیر تخیل، اکتشافات، اختراع، حل مساله، ابداع و نوع آوری در نظر گرفته می شود .خلاقیت توانایی حل مسائلی است که فرد... متن کامل

خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی:از دیدگاه نظریه پردازان این مکتب آفرینندگی چیزی جز تکوین تداعی بین محرک¬ها و پاسخ¬های دور از هم نیست. مثلاً در ادبیات، اشک با شبنم... متن کامل