.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جائیکه . به آسانی می‌توان نشان داد که این معادله دارای هیچ جوابی نیست. حال فرض کنید آن‌گاه داریم و برابر 4 یا 9 است، چون ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جائیکه ، و m اعداد صحیح نامنفی‌اند و . با در نظر گرفتن حالتهای ممکن برای ، و m به آسانی می‌توان بررسی کرد که تنها جواب... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آن‌گاه . برهان. برای اثبات حکم ابتدا نشان می‌دهیم که . چون از (*) نتیجه می‌شود که و . فرض کنید از (*) نتیجه می‌شود که .... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مسئله: فرض کنید جائیکه تعداد عناصر از مرتبه n است. اگر و G یک گروه حلپذیر متناهی باشد آن‌گاه آیا می‌توان نتیجه گرفت H... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} همچنین داریم: و ماتریس ، را یک ماتریس متعامد می نامیم هرگاه که در آن ترانهاده ماتریس است. به وضوح هر ماتریس متعامد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گروه را با یا نیز نمایش می دهند.فرض کنید عددی طبیعی و میدان دلخواهی باشد. با روشهای مقدماتی می توان ملاحظه کرد که... متن کامل