.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} زیر مورد 2-1. اگر ، آن‌گاه . فرض کنید . آن‌گاه از اینکه یک تناقض بدست می‌آوریم. حال فرض کنید می‌دانیم آن‌گاه نتیجه می‌شود بنابراین خواهیم... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جائیکه . به آسانی می‌توان نشان داد که این معادله دارای جواب نیست، پس این مورد غیرممکن است.مورد 2. فرض کنید . چون آن‌گاه برابر 3، 9، 27 یا 81 است. حالا زیر... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} زیر مورد 2-3. فرض کنید ، آن‌گاه . اگر با توجه به اینکه , یک تناقض بدست می‌آید.اگر ‌ آن‌گاه می‌توان محاسبه کرد که 12 یا . اگر معادله دارای دو جواب... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بنابراین مقدار m برابر 9 یا 10 خواهد بود که در هر صورت یک تناقض است و اگر فرض کنیم آن ‌گاه داریم . در نتیجه m بابر 7 یا 8 خواهد بود اگر که یک تناقض است. اگر ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اگر با توجه به اینکه داریم برابر است با 3 یا 9. فرض کنید آن‌گاه . بنابراین و ، در نتیجه اگر آن‌گاه از اینکه نتیجه می‌شود برابر با 9 یا 27... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اکنون قرار دهید ، جائیکه ها زیرگروههای دوری از مرتبه 256 در G می‌باشند. گروه G روی ( بصورت تزویج عمل می‌کند. اگر یک مدار تحت عمل فوق باشد آن‌گاه با... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} چون G متناهی است آن‌گاه آن دارای یک سری اساسی است. فرض کنید سری اساسی G باشد. چون G غیرحلپذیر است بزرگترین عدد طبیعی i وجود دارد بطوری که یک گروه ساده و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جائیکه . به آسانی می‌توان نشان داد که این معادله دارای هیچ جوابی نیست. حال فرض کنید آن‌گاه داریم و برابر 4 یا 9 است، چون ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جائیکه ، و m اعداد صحیح نامنفی‌اند و . با در نظر گرفتن حالتهای ممکن برای ، و m به آسانی می‌توان بررسی کرد که تنها جواب... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آن‌گاه . برهان. برای اثبات حکم ابتدا نشان می‌دهیم که . چون از (*) نتیجه می‌شود که و . فرض کنید از (*) نتیجه می‌شود که .... متن کامل