میدهد که شرکتهای بهرهبرداری تمایل چندانی به انتشار اطلاعات در مورد مشکلات تأسیسات خود ندارد بنابراین آنچه که در مورد معضلات تجربه شده سایش منتشر شدهاست تمام ابعاد صنعت نفت را در... متن کامل

بازدارندههای خوردگی وجود دارد. روش ناپیوسته روش پیوسته روش Squeezeروش ناپیوستهروش ناپیوسته در مخازن گازی به دو صورت انجام میگیرد: روش Short Batch: در این روش مواد بازدارنده خوردگی در یک حلال... متن کامل

طناب بادبان .60- طناب تنظیم بادبان اصلی، بندینک بادبان اصلی .61- تیرچه افقی دکل، دیرک افقی دکل .62- نوار پارچه وصل به بادبان برای نشان دادن سمت باد .63- چوب پشت بند بادبان، قطعه چوب صاف برای... متن کامل