.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گروه را با یا نیز نمایش می دهند.فرض کنید عددی طبیعی و میدان دلخواهی باشد. با روشهای مقدماتی می توان ملاحظه کرد که... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف 1H-NMR این ترکیب در حلال CDCl3 ,شامل یک چند خطی در محدوده ppm 17/2-92/1 =δ برای شش هیدروژن آلیفاتیک (شلوغی این محدوده بخاطر اثر گروه... متن کامل