.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فرتیز پرلز معتقد است که هر موجود انسانی به تمامیت و کمالگرایی تمایل دارد از‌این رو، روش درمانی خود را گشتالت درمانی نامیده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} برای این فرضیه از پرسشنامه 28 سوالی استفاده کردیم که این پرسنامه دارای 4 معیار بود فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی  توسط... متن کامل