.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3- دیدگاه اسلامی- الهی.دیدگاه کلاسیکدر دیدگاه کلاسیک، سازمان ها صرفا به دنبال سودآوری و به حداکثر رساندن منابع خود بودند و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} تعامل اجتماعی: از متغیرهای تحقیق می باشد که به وسیله 3 سوال پرسشنامه گای(2009) سنجیده می شود ( سوال شماره53 تا 55 از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در جمع بندی می توان گفت: اگرچه مسئولیت اجتماعی سازمان ها دارای لیست رو به رشدی در دهه 1990 بوده است، اما این موضوع پدیده نوینی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4- مسئولیت های بشر دوستانه.بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش های انجام شده در استادیوم های فوتبال انجام شده است.1-7 محدودیت های... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 200200فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش5-1 مقدمه یکی از مهمترین بخشهای یک تحقیق، فصل نتایج و پیشنهادهی آن است؛ چرا که... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مقدمهامروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-1-8 الزامات قانونی در اغلب کشورهای در حال توسعه، قوانین و مقززات مورد نیاز و هم چنین مراجع قانون گذاری با صلاحیت، در خصوص... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شولتنز(2008) به بررسی تعامل بین عملکرد مالی و اجتماعی شرکت ها پرداخت.وی در پی بررسی موضوعات اجتماعی مورد توجه شرکتها بود و به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مدیران شرکتها – بورس اوراق بهادار – اساتید – دانشجویان رشته مدیریت می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق بهره برده ومورد... متن کامل