بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی …

علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۳

عرفان یعنی شناخت شهودی خداوند متعال و اسماء، صفات و افعال او، که ریشه در فطرت انسان دارد. ولی گاهی این شناخت در روشهای خود در رسیدن به معرفت واقعی، مسیر درستی را طی نمیکند و به انحراف کشیده میشود.در حال حاضر بسیاری از عرفانهای موجود، کاذب و ساختگی و …

بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

محدودیت های پژوهش:این تحقیق از جهات زیر دارای محدودیت بوده است:پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق از منابع خارجی تهیه شده است و محتوای عبارات و دسته بندی مولفه های مورد اندازه گیری در هر پرسشنامه اصالتا مبتنی بر شرایط فرهنگی و آموزشی محل ساخت ابزار بوده است . …