بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۰

رسانه به عنوان درآمد و ثروترسانه به عنوان مشروعیت افراد و سازمان ها و نظامرسانه به عنوان مشارکت و گفتگورسانه به عنوان بازار خرید و فروشرسانه به عنوان وسیله ای برای اشاعه و ترویج دینرسانه به عنوان میزبانرسانه به عنوان یک عادت یا اعتیادرسانه به عنوان هویت گرایی یا هویت …