عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88

ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیضآمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی( مشکلات …

مقاله – رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه …

در نظام مدیریت مشارکتی، شورای معلمان، شورای دانش آموزان و شورای مدرسه باید از حالت انفعالی خارج شود. این گونه، شوراها در مدیریت مشارکتی باید نقش فعال داشته باشند و دارای قدرت تصمیم گیری باشند؛ یکی از دلایل عدم استقبال معلمان در این شوراها، فعال نبودن و تشریفاتی بودن این …