شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان

1-3- اهداف تحقیق: اهداف اصلی تحقیق: شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛ اهداف فرعی تحقیق: زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛ تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛ شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛ بررسی زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛ 1-4- سوالات تحقیق: سوال اصلی …

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید می شود. فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل …

بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی …

بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

«هویت» در فضاهای شهری، یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی می باشد. هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعه (كمال) انسان بوده و به عنوان یكی از ضروریات اکثر شهرهای بی هویت امروزی می باشد. آسیبی دیگری که شهرهای امروزی متحمل می شوند، روند رو به …

ارزیابی و رتبه­ بندی توان­های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه

امروزه صنعت گردشگری یا جهانگردی به عنوان یکی از ابزارها و راه کارهای مناسب جهت کسب درآمد و شکوفایی اقتصاد دولت ها و ملت ها از یک سو و توسعه و آبادانی مناطق در نقاط مختلف دنیا از سوی دیگر مطرح می باشد (ابراهیم زاده و آقاسی زاده، 1390: 6). …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۱۱

بین تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه ، صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد.بین تنوع برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.بین زمان ارائه …

سایت مقالات فارسی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۱۱

بین تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه ، صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد.بین تنوع برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.بین زمان ارائه …

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- …

مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۶مدل های کمی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۹مزایا و معایب سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۳۰باور عامه از جنسیت و شبکه ها……………………………………………………………………………………….. ۳۲سن و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………..……………………………………… ۳۳ب) مدیریت مشارکتیمفهوم مشارکت……………………………………………………………………………..…………………………… ۳۴مفهوم مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………… ۳۶سیر تکوین مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………….. ۳۷فلسفه مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………….……………….. ۳۹پیش نیازهای مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………….. ۴۰نظریه های مبتنی بر …

منابع مقالات علمی : ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۲

مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۶مدل های کمی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. ۲۹مزایا و معایب سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۳۰باور عامه از جنسیت و شبکه ها……………………………………………………………………………………….. ۳۲سن و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………..……………………………………… ۳۳ب) مدیریت مشارکتیمفهوم مشارکت……………………………………………………………………………..…………………………… ۳۴مفهوم مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………… ۳۶سیر تکوین مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………….. ۳۷فلسفه مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………….……………….. ۳۹پیش نیازهای مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………….. ۴۰نظریه های مبتنی بر …

علمی : بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت ۱۴

ـ پژوهشگر نتیجه گرفت بین میزان سلامت روانی همسران شهدا با فرزندان شهدا ارتباط وجود ندارد . ولی بین سن همسر شهید در زمان شهادت همسر با میزان سلامت روانی آنان ارتباط وجود دارد . فلاحی و همکاران ( ۱۳۹۲ )، در تحقیقی تحت عنوان بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر …