علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۴

امیدیان، مرتضی، هویت از دیدگاه روانشناسی،یزد: دانشگاه یزد،۱۳۸۸ امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران: انجمن اولیاء و مربیان،۱۳۷۳، چ۲ امینینژاد، علی، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی،قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۹۰،چ۲ اندرزیان، امرالله، اخلاق اسلامی،قم: ابتکاردانش،۱۳۸۵ انصاریان، حسین،عرفان اسلامی؛ بیجا: دارالعرفان،۱۳۸۶، ج۱ انصاری، خواجه عبدالله، طبقات صوفیه، تصحیح: حسین آهی، تهران: فروغی ، ۱۳۸۰،چ۲ انوری، …

سامانه پژوهشی – علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۳

انجام تحقیقات میدانی در خصوص افرادی که جذب این فرقهها شدهاند. زیرا با تحقیق میدانی و به خصوص مصاحبه با این افراد، میتوان به ریشهیابی گرایش به سمت این عرفانها پرداخت و در نتیجه به سیاستگذاری مناسبی برای مقابله با عرفانهای کاذب رسید. فهرست منابعقرآن کریمفارسی آبراهامسن، دیوید، روانشناسی کیفری، مترجم: پرویز …

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۷

کنار حادثه سر می کشیم (همان ،۳۱۴:۳۱۳)در این شعر نیز بین « هوشیاری وخواب » و « گوارا بودن وسم) پارادوکس وجود دارد ، اما سهراب به طرزی ماهرانه این پارادوکس را از چشم دور نگه داشته است .کنار راه سفر کودکانه کور عراقیبه خط لوح حمورابی نگاه می کردند …