مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم …

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل- قسمت ۱۳

ضمانتنامه مشروط [۸۸] ضمانتنامه عندالمطالبه و غیر مشروط[۸۹] ب: به اعتبار روابط بانکها: ضمانتنامه پایه [۹۰] ضمانتنامه متقابل ج: به اعتبار قرار داد مبنای صدور و تعهد مورد تضمین: ضمانتنامه حسن انجام تعهد[۹۱] ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت[۹۲] ضمانتنامه پیش پرداخت[۹۳] مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه ی مشروط و غیر مشروطدر تعریف این نوع …

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل- قسمت ۷

«قراردادهایی که یک طرف آن وزارت خانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد، قرار داد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد».اصطلاح قرارداد بین المللی در این جا مسامحتاً بیان شده زیرا آن چه واضح و …

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل- قسمت ۲

پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص …